GMT +7 2020-05-26 10:53:38
 • Ngôn ngữ
 • English
 • 简体中文
Ưu đãi
SLOTS - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 150% (Chương trình khuyến mãi Trở Lại Công Việc)
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 150% (Chương trình khuyến mãi Trở Lại Công Việc)(Chỉ một lần vào tháng Năm)
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 20x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND150000
  Phỉnh = VND250000 x 20 = VND5000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

SLOTS - tối đa VND1500000 đồng thành viên mới gửi tiền đầu tiên 100%
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND1500000 đồng thành viên mới gửi tiền đầu tiên 100%
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 15x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND100000
  Phỉnh = VND200000 x 15 = VND3000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

SLOTS - Khuyến mãi 30% giao dịch nạp
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khuyến mãi 30% giao dịch nạp
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 10x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND 30000
  Phỉnh = VND130000 x 10 = VND1300000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

EZWIN4D - tối đa VND250000 đồng tiền thưởng 20%(Khuyến mãi 4D tháng 5)
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND250000 đồng tiền thưởng 20%(Khuyến mãi 4D tháng 5)(mỗi ngày một lần)
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 2x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND20000
  Phỉnh = VND120000 x 2 = VND240000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

EZWIN4D - tối đa VND250000 đồng tiền thưởng 10%
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND250000 đồng tiền thưởng 10%(mỗi ngày một lần)
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 1x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND10000
  Phỉnh = VND110000 x 1 = VND110000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước