GMT +7 2022-08-10 00:40:43
 • Ngôn ngữ
 • English
 • 简体中文
Ưu đãi
Chia sẻ mã QR để kiếm tiền thưởng
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khi chia sẻ mã QR với bạn bè và (1) trong vòng 24 giờ kể từ khi đăng ký thành công (2) lần nạp đầu tiên tối thiểu 150000 đồng và PHẢI cùng với bất kỳ khuyến mãi nào hiện có, bạn có thể kiếm được phần thưởng sau
  tiền thưởng 50000 đồng một lần, số lần quay là 30 lần(SLOTS)
  bạn bè sẽ nhận được tiền thưởng 50000 đồng một lần, số lần quay là 30 lần (SLOTS)
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

SLOTS - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 100%(Mỗi tháng một lần)
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 100%(Mỗi tháng một lần)
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 30x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND100000
  Phỉnh = VND200000 x 30 = VND6000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

SLOTS - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 50%(mỗi ngày một lần)
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 50%(mỗi ngày một lần)
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 20x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND50000
  Phỉnh = VND150000 x 20 = VND3000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

SLOTS - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 20%
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 20%
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 10x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND20000
  Phỉnh = VND120000 x 10 = VND1200000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

SLOTS - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 3%
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 3%
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 1x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND3000
  Phỉnh = VND103000 x 1 = VND103000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

EZWIN4D - tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 3%
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  tối đa VND5000000 đồng tiền thưởng 3%
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 1x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND3000
  Phỉnh = VND103000 x 1 = VND103000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước