GMT +7 2020-01-25 12:28:07
 • English
 • 简体中文
 • Ngôn ngữ
Ưu đãi
Slot Games - TET Deposit Bonus VND888k
Chi tiết

  Khuyến mãi này được trao cho tất cả các thành viên của EGCITY
  2020/01/17 - 2020/02/08
  Tiền gửi tối thiểu 1000000 đồng trở lên, với tiền thưởng cố định 888000 đồng (ba lần một ngày)
  quy luật lượng phỉnh - 10 lần
  Ví dụ : tiền nạp + tiền thưởng = VND1000000 + VND888000
  lượng phỉnh = VND1888000 x 10 = VND18880000
  EGCITY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào gây ra trong mọi trường hợp
  EGCITY có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của ưu đãi này mà không cần thông báo trước

Slot Games - Giao dịch nạp tiền lần đầu tiên cho hội viên mới VND1000000
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Giao dịch nạp tiền VND1000000 sẽ nhận chương trình khuyến mãi VND500000
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 15x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND1000000 + VND500000
  Phỉnh = VND1500000 x 15 = VND22500000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

Slot Games - Giao dịch nạp tiền lần đầu tiên cho hội viên mới VND500000
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Giao dịch nạp tiền VND500000 sẽ nhận chương trình khuyến mãi VND250000
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 15x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND500000 + VND250000
  Phỉnh = VND750000 x 15 = VND11250000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

Slot Games - Khuyến mãi 30% giao dịch nạp
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khuyến mãi 30% giao dịch nạp
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 15x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND 30000
  Phỉnh = VND130000 x 15 = VND1950000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

Slot Games - Khuyến mãi 20% giao dịch nạp
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khuyến mãi 20% giao dịch nạp
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 10x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND 20000
  Phỉnh = VND120000 x 10 = VND1200000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

Slot Games - Khuyến mãi 20% giao dịch nạp(5000000 ++)
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khuyến mãi 20% giao dịch nạp(5000000 ++)Giao dịch nạp tiền đơn
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 5x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND5000000 + VND1000000
  Phỉnh = VND6000000 x 5 = VND30000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

Slot Games - Khuyến mãi 10% giao dịch nạp(1000000 - 4999999)
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Khuyến mãi 10% giao dịch nạp(1000000 - 4999999)Giao dịch nạp tiền đơn
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 3x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND1000000 + VND100000
  Phỉnh = VND1100000 x 3 = VND3300000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước

Slot Games - Tặng 50% cho lần nạp tiền thứ hai
Chi tiết

  Chương trình khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các hội viên của Egcity
  Tặng 50% cho lần nạp tiền thứ hai
  Quy Tắc của lượng phỉnh - cần hoàn thành hết 20x lần lượng phỉnh để rút tiền
  Ví Dụ: Giao dịch nạp + Khuyến Mãi = VND100000 + VND50000
  Phỉnh = VND150000 x 20 = VND3000000
  Egcity sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong tất cả các trường hợp xảy ra lỗi
  Egcity có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất kỳ khi nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước